Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Kwestura

Kwestura

 

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

sekretariat: tel. +4889 523-34-61; fax 523-42-00

kod ewidencji korespondencji: 90-0800; kod finansowy: 9008

Kwestor

Kwestor Zofia Narkowicz

tel. +4889 523-36-84, 523-34-61

 

Z-cy kwestora

mgr Gra?yna Buczy?ska              tel. +4889 523-33-69

mgr in?. Jadwiga Cierach             tel. +4889 523-49-68, 523-43-68

 

Sekcja Obs?ugi P?atno?ci Zagranicznych

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 202, 10-719 Olsztyn

fax 523-34-61; fax:523-42-00

kod ewidencji korespondencji: 90-0800; kod finansowy: 9008

 

Samodzielna ksi?gowa

mgr in?. Wioletta Saczuk             tel. +4889 523-34-61

Ksi?gowa

mgr Joanna Zawistowska             tel. +4889 523-34-61

 

Sekcja Obs?ugi P?atno?ci Zagranicznych:

1)    dokonywanie polece? przelewu w walutach obcych,

2)    otwieranie nowych rachunków bankowych,

3)    przygotowuje do ksi?gowania wyci?gi dotycz?ce kart p?atniczych,

4)    sporz?dzanie wniosków o za?wiadczenia o nie zaleganiu z p?atno?ci? podatków i sk?adkami ZUS,

5)    prowadzi obs?ug? administracyjn? Kwestora.

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Po?yczkowa

ul. Jana Licznerskiego 4B, pok. 9, 10-724 Olsztyn

 

Samodzielna ksi?gowa

Halina Seredocha               tel. +4889 523-39-51

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Po?yczkowa prowadzi sprawy zwi?zane z:

1)    udzielaniem po?yczek ze ?rodków gromadzonych w Kasie Zapomogowo-Po?yczkowej,

2)    realizacj? po?yczek mieszkaniowych z zak?adowego funduszu ?wiadcze? socjalnych.

 

 

Zast?pca Kwestora

ds. Bada? Naukowych i Programów Zagranicznych

 

Z-ca kwestora mgr Gra?yna Buczy?ska tel. +4889 523-33-69

 

Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 11, 04

 

Kierownik

mgr in?. Sabina Kisiel          tel. +4889 523-47-33

 

Samodzielne ksi?gowe

mgr Ewa ?azowska             tel. +4889 523-47-33

Beata Mieszkowska             tel. +4889 523-33-45

lic. Danuta Sadowska          tel. +4889 523-33-45

 

Ksi?gowa

mgr Katarzyna Czarnecka    tel. +4889 523-33-45

 

Starsi referenci

mgr  Magdalena Ga?ka        tel. +4889 523-33-45

Ewa Fr?ckiewicz                 tel. +4889 523-33-45

 

Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych:

1)     dokonuje cenzury rachunków, faktur i rozrachunków pieni??nych pod wzgl?dem formalno-rachunkowym oraz zgodno?ci z aktualnymi ?ród?ami finansowania,

2)     nadzoruje prawid?owo?? obiegu zewn?trznych dokumentów ksi?gowych,

3)     dokonuje p?atno?ci z?otówkowych wynikaj?cych z zobowi?za? Uniwersytetu, z wyj?tkiem wynagrodze?, projektów finansowanych ze ?rodków pochodzenia zagranicznego, z zachowaniem obowi?zuj?cych terminów oraz prowadzi ich rejestr,

4)     dokonuje p?atno?ci z?otówkowych wynikaj?cych z zobowi?za? publiczno-prawnych,

5)     kontroluje stan ?rodków zgodnie ze ?ród?ami finansowania,

6)      analizuje obroty i salda poszczególnych rachunków bankowych,

7)     dokonuje rozlicze? krajowych podró?y s?u?bowych.

 

Sekcja ds. Rozlicze? Dzia?alno?ci Badawczej i Zleconej

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 219 i 220

 

Kierownik

Alina Stankiewicz                tel. +4889 523-37-88

 

Samodzielne ksi?gowe

Halina Bluszcz            tel. +4889 523-33-86

Lidia Szarejko            tel. +4889 523-33-86

 

Ksi?gowa

mgr Urszula Szulborska tel. +4889 523-37-88

 

Sekcja Rozlicze? Dzia?alno?ci Badawczej i Zleconej:

1)     ewidencjonuje umowy, aneksy do umów, protoko?y, zlecenia, kosztorysy itp. z zakresu:

a)     bada? naukowych,

b)     konferencji, sympozjów i szkole?,

c)      ekspertyz i us?ug naukowo-badawczych,

d)     studiów podyplomowych.

2)     prowadzi dokumentacj? formalno-prawn? i finansow? z zakresu prac i zada? wymienionych w pkt.1,

3)     wprowadza do ewidencji ksi?gowej nowe miejsca powstawania kosztów i przychodów dotycz?ce nowych tematów oraz dokonuje blokady zada? zako?czonych i rozliczonych w zakresie wymienionym w pkt. 1,

4)     dokonuje ksi?gowa? zatwierdzonych dokumentów,

5)     analizuje ewidencj? syntetyczn? i analityczn? kosztów i przychodów zada? wymienionych w pkt. 1 oraz uzgadnia j? z kierownikami tematów,

6)     sporz?dza kalkulacje wynikowe prac naukowo-badawczych i pozosta?ych zada? w oparciu o kosztorysy i faktycznie poniesione koszty wynikaj?ce z ewidencji ksi?gowej oraz uzgadnia je z kierownikami tematów,

7)     wystawia faktury ko?cowe lub etapowe w oparciu o protoko?y zdawczo-odbiorcze i przesy?a je zleceniodawcom,

8)     analizuje ewidencj? ilo?ciow? aparatury specjalnej oraz dokonuje jej rozliczenia po zako?czeniu tematu naukowo-badawczego,

9)     przyjmuje wnioski o dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, umowy o dzie?o i rachunki do tych umów w zakresie zada? wymienionych w pkt. 1, sprawdza je pod wzgl?dem formalno-rachunkowym oraz przedk?ada do zatwierdzenia,

10)  kontroluje koszty wynagrodze? w zakresie ustalonych limitów,

11)  dokonuje rozliczenia tematów badawczych i innych zada? wymienionych w pkt. 1 po zako?czeniu roku oraz przygotowuje informacje finansowe w tym zakresie,

12)  sporz?dza sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zada? naukowo-badawczych dla potrzeb Ministerstwa i GUS,

13)  przechowuje dokumenty formalno-prawne i finansowe dotycz?ce prac i zada? wynikaj?cych z zakresu dzia?ania sekcji.

 

Sekcja ds. Rozlicze? Podatku VAT

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 211

 

Starsi referenci

in?. Izabela Wysocka           tel. +4889 523-47-34

mgr Joanna Wasiak             tel. +4889 523-47-34

 

Sekcja ds. Rozlicze? Podatku VAT:

1)     analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzeda?y,

2)     analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzeda?y,

3)     dokonuje miesi?cznego rozliczenia podatku VAT,

4)     sporz?dza miesi?czne deklaracje VAT-7 i korekty tych deklaracji,

5)     analizuje konto „Rozrachunki z tytu?u podatku VAT”,

6)     analizuje konto „Rozrachunki zagraniczne”,

7)     kontroluje obowi?zki uczelni w zakresie sporz?dzania deklaracji INTRASTAT,

8)     dokonuje rozlicze? s?u?bowych podró?y zagranicznych,

9)     obs?uguje rezerwow? kas? fiskaln?,

10)  prowadzi obs?ug? internetowego konta banku BG? S.A,

11)  ksi?guje wyci?gi bankowe z BG? S.A,

12)  dokonuje analizy rozrachunków z tytu?u konferencji, szkole?, studiów podyplomowych,

13)  wystawia faktury, noty koryguj?ce i noty obci??eniowe,

14)  administruje programem finansowo-ksi?gowym,

15)  przechowuje dokumenty dotycz?ce prac i zada? wynikaj?cych z dzia?ania sekcji.

 

 

 

Sekcja Rozlicze? Funduszy Strukturalnych i Programów Zagranicznych

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 212,213

 

Kierownik

mgr Edyta Fafi?ska             tel. +4889 523-41-05

 

Samodzielne ksi?gowe

Edyta Chabowska               tel. +4889 523-35-33

lic. Anna Mierzejewska        tel. +4889 523-47-34

lic. Katarzyna Niemyjska     tel. +4889 523-41-05

mgr Anna Reszczy?ska                tel. +4889 523-35-33

 

Sekcja Rozlicze? Funduszy Strukturalnych i Programów Zagranicznych:

 

1)     ewidencjonuje umowy, aneksy do umów oraz archiwizuje dokumenty z zakresu:

a)     projektów realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych,

b)     projektów finansowanych ze ?rodków unijnych,

2)     przyjmuje, kompletuje i dokonuje cenzury faktur , rachunków i umów cywilno-prawnych pod wzgl?dem formalno-rachunkowym i zabezpieczenia finansowego oraz przekazuje do zatwierdzenia,

3)     kontroluje stan ?rodków finansuj?cych zakupy w zakresie zada? wymienionych w pkt.1,

4)     nadzoruje prawid?owo?? obiegu zewn?trznych i wewn?trznych dokumentów potwierdzaj?cych poniesione koszty w zakresie zada? wymienionych w pkt.1,

5)     dokonuje p?atno?ci wynikaj?cych z zobowi?za? uczelni w zakresie realizacji zada? wymienionych w pkt.1,

6)     dokonuje rozlicze? zagranicznych wyjazdów s?u?bowych wszystkich pracowników Uniwersytetu,

7)     dokonuje ksi?gowa? zatwierdzonych dokumentów wynikaj?cych z realizacji zada? wymienionych w pkt.1,

8)     dokonuje refundacji poniesionych kosztów, poprzez obci??enie nimi odpowiednich rachunków bankowych,

9)     dokonuje rozliczenia beneficjentów ostatecznych bior?cych udzia? w realizacji projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych,

10) przygotowuje sprawozdania finansowe z realizacji zada? wymienionych w pkt.1,

11) przygotowuje wnioski o p?atno?? oraz harmonogramy ich sk?adania,

12)  analizuje wydatki zwi?zane z realizacj? projektów i uzgadnia je z kierownikami oraz harmonogramem realizacji projektu,

13)  przechowuje w nale?yty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotycz?ce prac i zada? wynikaj?cych z zakresu dzia?ania sekcji.

 

 

Zast?pca Kwestora

ds. Finansowych

 

Z-ca kwestora    mgr in?. Jadwiga Cierach

tel. +4889 523-49-68, 523-43-68

 

 

Dzia? Finansowo-Ksi?gowy

 

Kierownik mgr Ewa Ma?kiewicz            tel. +4889 523-48-57

 

Sekcja Kas i Obs?ugi Finansowej Studentów

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 2, 10-719 Olsztyn

 

Kierownik

mgr in?. Anna S?yszewska

tel. +4889 523-45-03

 

Samodzielny referent

mgr in?. Krystyna Kami?ska tel. +4889 523-43-54

 

Starsza ksi?gowa

Magdalena Rz?po?uch          tel. +4889 523-44-05

 

Kasjerzy

Anna Bartkiewicz                tel. +4889 524-62-30

Anna Sawicka                    tel. +4889 523-47-55

Joanna Litwinowicz              tel. +4889 523-36-45

 

Sekcja Kas i Obs?ugi Finansowej Studentów:

1)     prowadzi obs?ug? kasow? Uniwersytetu,

2)     prowadzi analiz? kont rozrachunkowych studentów oraz uzgadnia salda,

3)     wystawia dowody „kasa przyjmie” (KP) i zast?pcze dowody kasowe „kasa wyp?aci” (KW),

4)     prowadzi ewidencj? druków ?cis?ego zarachowania.

 

 

Sekcja Ksi?gowo?ci

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 201, 10-719 Olsztyn

 

Kierownik

mgr Mariola Groszek

tel. +4889 523-37-45

Samodzielna ksi?gowa

Ewa Dominiak            tel. +4889 523-37-45

 

Sekcja Ksi?gowo?ci

1)     dokonuje wst?pnej kontroli dokumentów finansowo-ksi?gowych,

2)     ksi?guje dokumenty finansowe Uniwersytetu,

3)     prowadzi analityczn? i syntetyczn? ewidencj? komputerow?,

4)     dokonuje rozlicze? i prowadzi kontrol? finansow? rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,

5)     dostarcza danych do sporz?dzania planu rzeczowo – finansowego.

 

 

Sekcja Ewidencji i Windykacji Nale?no?ci

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 201, 10-719 Olsztyn

 

Kierownik

mgr Maria Faliszewska

523-42-43

 

Samodzielne ksi?gowe

Ma?gorzata Ko?ci?ska                  tel. +4889 523-42-43

Wioletta Lipczy?ska-Orzechowska tel. +4889 523-42-43

mgr Magdalena Markowska          tel. +4889 523-37-45

                                                                                          

Sekcja Ewidencji i Windykacji Nale?no?ci prowadzi sprawy w zakresie:

1)     ewidencjonowania obrotów zarejestrowanych za pomoc? kas fiskalnych,

2)     ewidencjonowania punktów kasowych i ich kontrol?,

3)     gospodarki czekami i wekslami,

4)     analizy kont rozrachunkowych pracowników oraz uzgadnia salda,

5)     rozliczania zwi?zane z rachunkami zagranicznymi,

6)     rozliczania sk?adek PFRON i sporz?dzanie deklaracji miesi?cznych i rocznych.

 

Dzia? P?ac

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 4-6, 10-719 Olsztyn

 

Z-ca kierownika

Jolanta Zalewska-Zieli?ska   tel. +4889 523-49-68

 

Administrator systemu p?acowo-kadrowego

mgr Dariusz Joniec              tel. +4889 523-37-01

 

Samodzielne ksi?gowe

Irena Andrzejewska            tel. +4889 523-33-68

Teresa Paluch                    tel. +4889 523-45-02, 523-45-44

Jadwiga ?ejmo                   tel. +4889 523-37-01

 

Samodzielni referenci

Barbara Bejnar                  tel. +4889 523-45-02, 523-45-44

Barbara Chroboczek            tel. +4889 523-45-02, 523-45-44

Bo?ena D?browska             tel. +4889 523-45-02, 523-45-44

Janina Starczyk                  tel. +4889 523-33-68

 

Starszy referent

Marta Tomczykowska          tel. +4889 523-44-89

 

Referenci

Ma?gorzata Abramczyk        tel. +4889 523-33-68

Iwona Deliga                      tel. +4889 523-33-68

mgr in?. Agnieszka Idzikowska     tel. +4889 523-37-01

 

Dzia? P?ac:

1)     prowadzi sprawy zwi?zane z realizacj? wyp?at wynagrodze? z tytu?u umów o prac?, umów o dzie?o i umów zlece? oraz zasi?ków ZUS,

2)     dokonuje rozlicze? nale?no?ci z tytu?u wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników do celów s?u?bowych,

3)     dokonuje kontroli formalno – rachunkowej dokumentów finansowych stanowi?cych podstaw? wyp?at wynagrodze? i zasi?ków ZUS,

4)     przeprowadza weryfikacj? uprawnie? do zasi?ków rodzinnych w obowi?zuj?cych terminach,

5)     sporz?dza listy p?ac dla pracowników i osób spoza Uniwersytetu, miesi?czne zestawienia wynagrodze? oraz rozdzielników p?ac osobowych,

6)     przeprowadza analiz? funduszu p?ac i sporz?dza bie??ce informacje o wykorzystaniu ?rodków na wynagrodzenia osobowe,

7)     prowadzi sprawy zwi?zane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporz?dza deklaracje podatkowe dla urz?du skarbowego,

8)     dokonuje rozlicze? sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i sporz?dza deklaracje ZUS,

9)      dokonuje potr?ce? z wynagrodze?:

a.      nale?no?ci z tytu?ów egzekucyjnych,

b.      po?yczek mieszkaniowych,

c.      sk?adek zwi?zkowych na podstawie deklaracji z?o?onej przez pracownika,

d.      innych nale?no?ci Uniwersytetu,

10)  sporz?dza sprawozdania w zakresie wyp?aconych wynagrodze? osobowych i bezosobowych,

11)  prowadzi dokumentacj? emerytalno-rentow?,

12)  sporz?dza polecenia przelewów zwi?zanych z rozliczeniem wynagrodze?,

13)  sporz?dza miesi?czne informacje o wynagrodzeniu dla pracowników oraz wystawia za?wiadczenia dotycz?ce wysoko?ci wynagrodze? i zasi?ków,

14) dokonuje rozlicze? nale?no?ci z tytu?u umów-zlecenia i umów o dzie?o,

15)  prowadzi ewidencj? wynagrodze? bezosobowych i honorariów.

 

 

Sekcja Ewidencji Maj?tku

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 217,218, 10-719 Olsztyn

 

Kierownik

Janina Ka?u?na           tel. +4889 523-35-40

 

Samodzielna ksi?gowa

Ró?a Tokarska           tel. +4889 523-35-40

 

Referent

Anna Grabowska         tel. +4889 523-35-40

 

Sekcja Ewidencji Maj?tku:

1)     prowadzi ewidencj? ksi?gow?:

a.      ?rodków trwa?ych, warto?ci niematerialnych i prawnych,

b.      amortyzacji i umorze?,

c.      inwestycji w?asnych,

d.      ewidencj? ilo?ciowo-warto?ciow? maj?tku w rozbiciu na jednostki organizacyjne Uniwersytetu,

2)     dokonuje rozliczenia przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu inwentaryzacji,

3)     prowadzi ewidencj? pozabilansow? ilo?ciowo-warto?ciow? maj?tku b?d?cego w u?ytkowaniu Uniwersytetu z zakresu ?rodków trwa?ych, aparatury specjalnej oraz innych sk?adników maj?tku w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne,

4)     uzgadnia okresowo stany ilo?ciowo-warto?ciowe sk?adników maj?tku z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu,

5)     prowadzi ewidencj? ilo?ciowo-warto?ciow? magazynów, dekretuje dowody magazynowe, rozlicza oraz sprawdza je pod wzgl?dem formalnymi i rachunkowym. Uzgadnia ewidencje ksi?gow? z ewidencja prowadzon? w magazynach,

6)     ksi?guje wewn?trzne protoko?y zmian miejsca u?ytkowania ?rodków trwa?ych,

7)     nalicza amortyzacj? i umorzenia ?rodków trwa?ych,

8)     prowadzi ewidencj? pozabilansow? aparatury zakupionej na potrzeby dzia?alno?ci badawczej,

9)     dokonuje przeksi?gowa? z ewidencji pozabilansowej do ewidencji ?rodków trwa?ych sk?adników rzeczowego maj?tku trwa?ego po zako?czeniu umowy badawczej na podstawie protoko?ów zdawczo-odbiorczych,

10)  dokonuje aktualizacji wyceny ?rodków trwa?ych,

11) sprawdza dokumenty przyj?cia ?rodka trwa?ego w porównaniu z fakturami lub rachunkami,

 sporz?dza dokumenty przyj?cia do u?ytkowania ?rodków trwa?ych umarzanych jednorazowo w koszty na podstawie dokumentacji

 

informacj? wytworzono:

Kwestura

za tre?? odpowiada:

Zofia Narkowicz

data wytworzenia:

13-07-2007 r.

 

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 1202 razy (w tym z UWM 90 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-13
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa